tel.: +48 796 112 085

baner baner

Audyt efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Białe certyfikaty to świadectwa, które potwierdzają zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. System białych certyfikatów wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011r.

System białych certyfikatów oznacza podwójną korzyść:

 • ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem energii,
 • dofinansowanie inwestycji z tytułu dochodów ze świadectw efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty można uzyskać realizując przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

 • zwiększeniu oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększeniu oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
 • zmniejszeniu strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Warunkiem uzyskania białych certyfikatów jest udział w przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Dla wszystkich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgłoszonych do przetargu muszą być opracowane audyty efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej może być sporządzony dla przedsięwzięcia:

 • przedsięwzięcia już zrealizowane, zakończone nie wcześniej niż 01.01.2011 r.,
 • przedsięwzięcia w trakcie realizacji,
 • przedsięwzięcia planowane do realizacji.

Audyt efektywności energetycznej może być przygotowany łącznie dla większej liczby przedsięwzięć tego samego rodzaju.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na białe certyfikaty jest wykazanie w audycie efektywności energetycznej rocznych oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe (1 toe = 41.87 GJ = 11.63 MWh). System białych certyfikatów odnosi się do oszczędności energii pierwotnej.

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą:

 • Izolacja instalacji przemysłowych.
 • Przebudowa lub remont budynków.
 • Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.
 • Odzysk energii w procesach przemysłowych.
 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Do przetargów na białe certyfikaty nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej, które dotyczą instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia dotyczące urządzeń potrzeb własnych, czyli służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Koszt sporządzenia audytu efektywności energetycznej ustalany jest indywidualnie.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.