tel.: +48 796 112 085

baner baner

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz procesy technologiczne, ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła.

Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła.

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:

 • osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy,
 • osoby fizyczne, również właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę lub modernizację systemu grzewczego,
 • wymianę lub modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • modernizację lub usprawnienie systemu wentylacji,
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji,
 • likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych.

Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być maksymalnie kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych gwarantujących maksymalną sprawność.

Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

W przypadku realizacji prac modernizacyjnych prowadzących do oszczędności energii, można uzyskać wsparcie finansowe również w postaci:

 • pożyczek i dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, np. w ramach konkursu „System Zielonych Inwestycji” (GIS Green Investment Scheme),
 • pożyczek i dotacji ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • pożyczek i dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • pożyczek i dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • pożyczek i dotacji z Funduszu Norweskiego.

W każdym z wymienionych wyżej źródeł wsparcia, audyt energetyczny jest bezwzględnie wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Koszt wykonania audytu energetycznego wynosi:

 • budynek mieszkalny (jednorodzinny) – od 800zł brutto
 • budynek wielorodzinny – od 1200zl brutto
 • budynek użyteczności publicznej – od 1500zł brutto