tel.: +48 796 112 085

Audyt efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Białe certyfikaty to świadectwa, które potwierdzają zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. System białych certyfikatów wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011r (zmiany 20 maja 2016 roku).

System białych certyfikatów oznacza podwójną korzyść:

  • ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem energii,
  • dofinansowanie inwestycji z tytułu dochodów ze świadectw efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty można uzyskać realizując przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

  • zwiększeniu oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększeniu oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszeniu strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Warunkiem uzyskania białych certyfikatów jest złożenie dokumentacji do Urzędu Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Jednym z wymaganych dokumentów jest Audyt Efektywności Energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej może być sporządzony tylko dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji.

Audyt efektywności energetycznej może być przygotowany łącznie dla większej liczby przedsięwzięć tego samego rodzaju.

Warunkiem do złożenia dokumentacji jest wykazanie w audycie efektywności energetycznej rocznych oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe (1 toe = 41.87 GJ = 11.63 MWh). System białych certyfikatów odnosi się do oszczędności energii końcowej.

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą:

  • Izolacja instalacji przemysłowych.
  • Przebudowa lub remont budynków.
  • Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.
  • Odzysk energii w procesach przemysłowych.
  • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Koszt sporządzenia audytu efektywności energetycznej ustalany jest indywidualnie.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.